Polityka prywatności Hotelu „Bursztynowy Sen”

1. Administratorem Danych Osobowych gości hotelowych jest 4A Investments ul. Grunwaldzka 13, 82-103 Stegna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000821342
2. Inspektorem ochrony informacji jest Artur Wawrzyniak, adres korespondencyjny ul. Grunwaldzka 13, 82-103 Stegna, e-mail : ……
3. Cele przetwarzania danych osobowych gości jest:
* zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich
* udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
* dochodzenie ewentualnych roszczeń przez hotel w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do hotelu
* Gdy gość wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, hotel przetwarza je w celu kierowania do gościa ofert o swoich usługach i produktach.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez obiekt jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Obiekt v       informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało   miejsce przed cofnięciem zgody.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie księgowej, firmie dostarczającej oprogramowanie informatyczne, kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze.
6. Dane osobowe będą przechowywane w hotelu przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu wobec gościa.
7. Podanie danych osobowych tj imię, nazwisko, adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie.
8. Gość ma prawo do
– dostępu do swoich danych
– sprostowania lub usunięcia danych
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– do wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa