Regulamin Hotelu „Bursztynowy Sen”

1. Hotel świadczy Gościom usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.
2. Doba w Hotelu rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00 a kończy się kolejnego dnia o godz. 10.00.
3. Przed rozpoczęciem pobytu, Goście zobowiązani są przedłożyć w Recepcji ważny dokument tożsamości, na podstawie którego są wpisywani do książki meldunkowej Hotelu. Przedłożenie ważnego dokumentu tożsamości jest warunkiem przekazania Gościom pokoju.
4. Z chwilą przejęcia kluczy, Gość staje się osobą odpowiedzialną za wszelkie szkody powstałe w pokoju.
5. Wszelkie usterki i zniszczenia powstałe w czasie pobytu w Hotelu należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji .Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pokoi a powstałe z winy Gości korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. najpóźniej w dniu wyjazdu.
6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne. Goście zobowiązani są dochować należytej staranności o bezpieczeństwo swojego mienia, m.in. poprzez zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju/domku.
7. Oddanie pokoju przez Gości w dniu wyjazdu odbywa się poprzez zgłoszenie tego faktu w recepcji. Pracownik rozlicza Gościa za pobyt i odbiera kartę.
8. Zgubienie karty do pokoju przez Gościa skutkuje koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 50 zł.
9. Na terenie Hotelu mogą przebywać wyłącznie Goście, którzy zostali zameldowani w Obiekcie. Istnieje możliwość wprowadzenia do Hotelu osób trzecich, po uprzednim zgłoszeniu takiego faktu w Recepcji i uzyskaniu zgody pracownika. Osoby trzecie przebywające na terenie Obiektu, zobowiązane są do jego opuszczenia do godz.22 .
10. Goście nie mogą udostępniać pokoi osobom trzecim, niezameldowanym w Hotelu, nawet jeśli nie upłynął jeszcze termin opłaconego pobytu. W przypadku stwierdzenia przebywania w Hotelu osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi Gość, u którego te osoby przebywały.
11. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, częściowa rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
12. Nieuzgodnione z pracownikami Recepcji pozostanie na terenie Hotelu po godz. 10. ostatniego dnia pobytu, automatycznie powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
13. Na terenie Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23 do 6 rano, z wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych Imprez organizowanych przez sam Hotel.
14. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Hotelu mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
15. W obiekcie zabronione jest m.in.:
a) zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu Hotelu (lub w trakcie ciszy nocnej),
b) takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Hotelu, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom,
c) wynoszenie z pokoju przedmiotów stanowiących ich wyposażenie,
d) korzystanie w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych o dużej mocy oraz butli gazowych,
e) rozpalanie ogniska poza miejscami do tego wyznaczonymi,
f) używanie środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.,
g) samowolne stawianie namiotów i przyczep kempingowych,
h) prowadzenie wszelkiego handlu, hazardu i działań promocyjnych/reklamowych bez uzyskania uprzedniej zgody kierownika Hotelu.
16. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
a) będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b) które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
17. Pobyt w Hotelu w charakterze Gości dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Hotelu.
18. Hotel nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, taki jak: siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
19. Na terenie całego Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju naruszenia, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą, przeznaczoną na likwidację szkód (m.in. zapachu) w wysokości 300zł.
20. Pobyt zwierząt na terenie Hotelu jest niedozwolony.
21. Na terenie Hotelu, Goście mogą parkować samochody wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
22. Hotel zapewnia:
a) Poszanowanie danych osobowych gościa.
b) Profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług zgodnie z przyznaną kategorią i standardem hotelu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich do dyrekcji hotelu co umożliwi niezwłoczną reakcję usługodawcy.
c) Codzienne sprzątanie pokoju oraz usuwanie usterek
23. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez:
a) jego zamieszczenie na stronie internetowej hotelu,
b) jego zamieszczenie na ogólnie dostępnej tablicy w Recepcji Hotelu.
24. Wszyscy Goście korzystający z usług Hotelu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021